img_0268-kopiadoktor nauk prawnych, nauk ekonomicznych, doradca podatkowy 12351

obszary badawcze: kreatywna rachunkowość, przestępstwa white collar crime, optymalizacja podatkowa, VAT i podatki dochodowe, prawo karne i karno-skarbowe.

Praca doktorska z zakresu kreatywnej manipulacji danymi, seminarzystka seminariów doktoranckich na wydziale prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, współpracownik Uniwersytetu SWPS, Wyższej Szkoły Prawa, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/Dolnośląski.

Poza aktywną działalnością zawodową doradcy podatkowego, reprezentuje klientów w sprawach podatkowych, ZUS i gospodarczych.

Oferta szkoleniowa: prawo podatkowe, rachunkowość, prawo karnoskarbowe, postępowanie podatkowe, przestępstwa gospodarcze, rozliczenia podatników, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie: ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń.

Publikacje dostępne pod adresem: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Stanislawska/contributions

Wykaz najważniejszych publikacji:

 

Publikacje wydane przed obroną doktoratu:

 1. Bezpieczeństwo informacji w kancelarii doradcy podatkowego i biurze księgowym w obliczu obecnych regulacji prawnych [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, Batorowska, E. Musiał (red.), wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2017, s. 104 – 111.
 2. Europejski nakaz ochrony i jego implementacja do KPK [w:] Ochrona prawna pokrzywdzonego, Kaczmarek, M. Filipowska – Tuthill, J. Żylińska (red.), wyd. Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław 2017, s. 588-595 (współautor).
 3. Prawo pokrzywdzonego i oskarżonego do tłumacza [w:] Ochrona prawna pokrzywdzonego, Kaczmarek, M. Filipowska – Tuthill, J. Żylińska (red.), wyd. Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław 2017, s. 391-403 (współautor).
 4. Mediacja w świetle przeobrażeń Kodeksu Karnego [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka, Jaskiernia, K. Spryszak (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 298-311 (współautor).
 5. Prawo do obrony a stosowanie środków zapobiegawczych  w świetle najnowszych zmian przepisów KPK [w;] Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, T. Gardocka, D. Jagiełło, P. Herbowski (red.), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 62-72.
 6. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w aspekcie wyłudzenia VAT na podstawie pustych faktur [w:] Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych 2016, Głodek, A. Kuciński (red.), Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 11, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 143-153.
 7. Umowa na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – problematyka odpowiedzialności cywilnej i karnej [w:] Wyzwania współczesnej rachunkowości. Teoria a praktyka, Lew (red.), wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 221 – 234 (współautor).
 8. Analiza skuteczności dowodu w postaci zakupu kontrolowanego z perspektywy art. 168a [w:] Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane, J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), wyd. Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław 2016, s. 138-148.
 9. Ekspertyza biegłego w sprawach karnych gospodarczych [w:] Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane, J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), wyd. Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław 2016, s. 319-329.
 10. Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, M. Biernacki (red.), wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, rozdziały 4.3-4.4 i 5 (współautor).
 11. Nota bibliograficzna Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, Państwo Prawne, nr 1(4)/2014, rok wyd. IV.

 

Publikacje wydane/w trakcie druku/ po obronie doktoratu:

 1. Odpowiedzialność solidarna profesjonalnych pełnomocników za zaległości VAT [w:] Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia”, Żylińska, I. Przychocka (red.), wyd. Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2018.
 2. Obligatoryjna Mediacja: najnowsze analizy i perspektywy rozwoju [w:] Mediacje obligatoryjne, Antolak-Szymański (red.), wyd. Difin, Warszawa 2017.
 3. Nadinterpretacja przepisów prawa i zasad rachunkowości w kontekście czynu zabronionego [w:] Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, Luty, J. Szafraniec (red.), wyd. Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 123-130.
 4. White-Collar Crime As Economic Crime In The Aspect of Globalization – International Journal of Multidisciplinary Thought, CD-ROM. ISSN: 2156-6992 :: 07(01):193–198 (2018).
 5. Crime or creative accounting while doing business – International Journal of Business and Management Studies, CD-ROM. ISSN: 2158-1479 :: 07(01):17–22 (2018).
 6. Globalization and international legal control of economic crime as a threat for economic development [w:] РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, МАТЕРИАЛЫ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, YOUTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROJECTS DEVELOPMENT, XV INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE PROCEEDINGS, wyd. Санкт-Петербург, ISBN: 978-5-4228-0088-9, 2018, s. 84-93.
 7. How Changes in Polish Penal Law Affect the Social Reintegration of Prisoners [w:] Social Work as a Means of Promoting Social Change, Anthology of contributions of internal scientific conference, the XIV. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové 22nd – 23rd September 2017, Z. Truhlarova, M. Pisowa (red.), 2018, s.307-312 ISBN: 978-80-7435-708-4
 8. Skuteczność rozwiązań legislacyjnych zastosowanych przez polskiego ustawodawcę ̨w służbie ochrony małoletnich z perspektywy zjawiska cyberpornografii i cyberpedofilii – w recenzji.
 9. Reduction of the company’s capital by redemption of shares as a premise for declaration of bankruptcy or liquidation, legal and tax aspects in the context of Poland [w:] 5thInternational Multidisciplanry Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science Issue 1.6.
 10. Aspekty prawa bilansowego i prawa podatkowego w przeciwdziałaniu manipulacjom finansowym w przedsiębiorstwie[w:] Rachunkowość w zarządzaniu, Z. Luty, M. Krasiński (red.), wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s.28-35 (współautor).
 11. Limitation of civil rights in a democratic country in the context of the economic protection of business transactions from the polish perspective [w:] XVII International Scientific and Practical Conference “Smirnov Readings – 2018”, “Digital Economy and Financial Cybertechnologies: problems and perspectives”, March 2018, Sankt Petersburg, wyd. International Banking Institute, Russia 2018, ISBN 978-5-4228-0097-1, s. 19-26.
 12. Split payment and JPK (UCF) – new solution to prevent tax fraud [w:] “Globalization, digital transformation, economy and culture: new professions, new horizons”, October 2018, Sankt Petersburg, wyd. International Banking Institute, Russia 2019, ISBN 978-5-4228-0100-8, s. 6-11 (współautor).
 13. Monografia naukowa “Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi”, wyd. Wydawnictwa Drugie, ISBN 978-83-802-2036-2.

Udział w konferencjach, szkoleniach i wyjazdy na stypendia:

 1. 10.2019 – udział w XVII International Conference “The upcoming future: new formats, meanings and essence of education”, wygłoszenie referatu “Tax optimization in the enterprise in the context of legal regulation”
 2. Wyjazd pracownika w programie Eramsmus+: mobilność z krajami partnerskimi w okresie 24-28.06.2019 – Konkuk University, Seoul, Republic of Korea, 8h zajęć dydaktycznych na temat rewolucji technologicznej: fintechm block chain
 3. Wyjazd pracownika w programie Eramsmus+: mobilność z krajami partnerskimi w okresie 3-7.06.2019 – Niccolò Cusano University, Rome, Italy, 8h zajęć dydaktycznych z zakresu kreatywnej rachunkowości i manipulacji danymi finansowymi
 4. 04.2019 – udział w International Conference Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation, Klaipeda, Lithuania, Klaipeda State University of Applied Sciences, Faculty of Health Sciences, wygłoszenie referatu “Philosophy of tax optimalization in the context of EU Community law regulations”
 5. Wyjazd pracownika w programie Eramsmus+: mobilność z krajami partnerskimi w okresie 15-19.04.2019 – Klaipeda State University of Applied Sciences, Klaipeda, Lithuania, 8h zajęć dydaktycznych z zakresu finansowej inteligencji menedżerów
 6. 03.2019 – udział w XVIII International Scientific and Practical Conference „Smirnov Readings – 2019. Digital Economy and financial cybertechnologies: problems and prospects”, wygłoszenie referatu „Tax records and accounting system in the light of computerization denominations – tax fraud and criminalization”
 7. Wyjazd pracownika w programie Eramsmus+: mobilność z krajami partnerskimi w okresie 18.02-22.02.2019 – L.N. Gumilyov Euroasian National University, Law Faculty, Astana, Kazakhstan, 8h zajęć dydaktycznych z zakresu przestępstw i wyłudzeń podatkowych w Unii Europejskiej
 8. 15-16.11.2018 – udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów I Młodych Pracowników Nauki pt. „Zarządzanie w Rachunkowości. Rachunkowość w Zarządzaniu”, wygłoszenie referatu “Split Payment jako nowa forma walki z oszustwami podatkowymi”
 9. 10.2018 – udział w XVI International Conference “Globalization, digital transformation, economy and culture: new professions, new horizonts”, wygłoszenie referatu “Split payment and JPK – new solutions to prevent tax fraud”
 10. 05.2018 – udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości powszechnej”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, wygłoszenie referatu“Powszechność działań zorganizowanych grup przestępczych w kontekście nowelizacji przepisów KK i KK”
 11. 03.2018 – udział w XVII Международной научно-практической конференции «СМИРНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018. “ЦИФРОВАЯЭКОНОМИКАИФИНАНСОВЫЕКИБЕРТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫИПЕРСПЕКТИВЫ”, wygłoszenie referatuLimitation of civil rights in a democratic country in the context of the economic protection of business transactions from the polish perspective”
 12. 18-19.01.2018 – udział w 7thInternational Scientific Conference on Idealized Design: The “Democratic Man” and Security of Organisations, wygłoszenie referatu“Ograniczenie praw obywatelskich w państwie demokratycznym, a ochorona obrotu gospodarczego”
 13. 12.2017 – udział w XXV Konferencji Naukowo-Zawodowej “Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej I podatków, Regionalny oddział polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wygłoszenie referatu“Nadinterpretacja przepisów prawa I zasad rachunkowości w kontekście czynu zabronionego”
 14. 11.2017 – 1.12.2017 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Freiburg 2017: International Academic Conference”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS), University of Freiburg, wygłoszenie referatu „Crime or creative accounting while doing the business”
 15. 11.2017 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej” organizowanej przez Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, XVI Komisję Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Federację Badań Międzynarodowych, wygłoszenie referatu „Cyberprzestępczość, a wyłudzenie danych firmy. Plik JPK – zagrożenie czy szansa na walkę z luką podatkową?”
 16. 11.2017 r. – udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pt. „Zarządzanie w Rachunkowości. Rachunkowość w Zarządzaniu”, wygłoszenie referatu “Aspekty prawa bilansowego i prawa podatkowego w przeciwdziałaniu manipulacjom finansowym w przedsiębiorstwie”
 17. 11.2017 r. – udział w konferencji naukowej „Pozbawienie korzyści z przestępstwa w prawie polskim i unijnym” organizowanej przez Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Warszawa
 18. 11.2017 r. – udział w międzynarodowej konferencji naukowej „XIX Congresso Di Grafologia Giudiziaria GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, organizowanej przez ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI, Neapol 2017, prezentacja posterowa„Le competenze dell’esperto essenziali per l’espressione dell’opinione sulla scrittura nel procedimento penale – riflessioni alla luce del diritto penale e della prassi del processo penale”
 19. 11.2017 r. – udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej NO-RA (Normy Rachunkowości) organizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. “Kapitały w jednostkach gospodarczych”, wygłoszenie referatu “Obniżanie kapitału spółki poprzez umorzenie udziałów jako przesłanka do ogłoszenia upadłości lub likwidacji. Aspekty prawnopodatkowe i rachunkowe
 20. 10.2017 – 3.11.2017 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prague 2017: International Academic Conference”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Sokol Prague, wygłoszenie referatu „White-Collar Crime As Economic Crime In The Aspect of Globalization”
 21. 10.2017 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej XV International Conference „DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL YOUTH ACADEMIC PROCECT”, International Banking Institute, Saint-Petersburg, Russia, wygłoszenie referatu „Globalization and the importance of international legal control for economic development from the perspective of the dangers of economic crime”
 22. 12-14.10.2017 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ, CELOSTÁTNÍHO KONGRESU, K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ,  PARDUBICE 12. – 14. října 2017, wygłoszenie referatu „Skuteczność rozwiązań legislacyjnych zastosowanych przez polskiego ustawodawcę̨w służbie ochrony małoletnich z perspektywy zjawiska cyberpornografii i cyberpedofilii”
 23. 9-10.10.2017 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dopuszczalne ograniczenia praw człowieka w procesie karnym” organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 24. 22 – 23.09.2017 r. – udział w XIV Hradec Days of Social Work, Institute of Social Work, International scientfific conference Social Work as a Means of Promoting Social Change, Hradec Kralove, wygłoszenie referatu„How changes in Polish Penal Law affect the social reintegration of prisoners”
 25. 04.2017 r. – udział w XII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji „Ewolucja systemu prawnego w świetle zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, wygłoszenie referatu „Odpowiedzialność solidarna profesjonalnych pełnomocników za zaległości VAT”.
 26. 11.2016 r. – udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, udział w sesji posterowej, wygłoszenie referatu „Europejski nakaz ochrony i jego implementacja do KPK”.
 27. 11.2016 r. – udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, udział w sesji posterowej, wygłoszenie referatu „Małoletni pokrzywdzony i jego prawa w związku z art. 185 a §1 KPK” – „Minors victim and his rights in connection with art. 185 a §1 KPK
 28. 11.2016 r. – udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, wygłoszenie referatu „Prawo pokrzywdzonego do pomocy tłumacza w regulacjach polskich i unijnych” – „ The right of the victim to an interpreter in Polish and EU regulations”.
 29. 10.2016 r. – Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo Rynku Finansowego jako odrębna gałąź prawa” organizowane przez Katedrę Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego WPiA UWM, wygłoszenie referatu„White collar crime na przykładzie stosowania nierzetelnych faktur i wyłudzenia VAT”.
 30. 10.2016 r. – V Oławska Konferencja Mediacyjna „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce”, udział w sesji plakatowej, prezentacjana temat przygotowanego plakatu „Mediacja wśród nieletnich”
 31. 09.2016 r. – udział w szkoleniu Ochrona przed odpowiedzialnością karną. Praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dokumentację finansowo-księgową, szkolenie organizowane przez Instytut Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości, 9 godzin dydaktycznych
 32. 18-19.04.2016 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka  oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne, Sejm RP, wygłoszenie referatu„Mediacja w świetle współczesnych przeobrażeń Kodeksu Karnego”
 33. 07-08.04.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo. Sport. Finanse. 2016.” Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wygłoszenie referatu „Odpowiedzialność dyscyplinarna zawodnika za stosowanie dopingu w obliczu wyzwań współczesnego sportu. Analiza wyników badań na wybranych przykładach”.
 34. 04.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Kryminalistyka w służbie procesu karnego” na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, wygłoszenie referatu „Prawo do obrony a stosowanie środków zapobiegawczych w świetle najnowszych zmian przepisów KPK”
 35. 03.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Istota i funkcje Klubów Uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wygłoszenie referatu „Stypendium AZS a stypendium sportowe w orzecznictwie sądów i najnowszych interpretacjach”
 36. 7-8.03.2016 r. – Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych – ujęcie pragmatyczne, warsztaty prowadzone przez prof.nadzw. dr. hab. Artuta Hołdę w Warszawie (13h szkoleniowych)
 37. 02.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowanie i organizacja sportu akademickiego – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wygłoszenie referatu„Niejasności związane ze sposobem opodatkowania stypendiów sportowych w najnowszych interpretacjach i orzecznictwie”
 38. 01.2016 r. – Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłoszenie referatu„Niejasności związane ze sposobem opodatkowania usług gastronomicznych podatkiem VAT w najnowszych interpretacjach podatkowych i orzecznictwie
 39. 12.2015 r. – „Odpowiedzialność państwa za niesłuszne skazanie, pozbawienie wolności oraz oskarżenie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 40. 16-17.10.2015 r. – „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 41. 10.2015 r. – „Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 42. 06.2015 r. – IV Krakowskie Forum Karnistyczne
 43. 05.2015 r. – IV Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” / „Procesowo – kryminalistyczna  problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma”, wygłoszenie referatu„Ekspertyza biegłego w sprawach karnych gospodarczych”
 44. 06.2014 r. – Konferencja Naukowa „Materialnoprawne i proceduralne aspekty pokrzywdzenia małoletniego w postępowaniu karnym”, wygłoszenie referatu„Skuteczność mediacji stosowanej wśród małoletnich”, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.Chodkowskiej
 45. 29-30.05.2014 r. – II Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych”/ „Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce karno-procesowej”, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H.Chodkowskiej
 46. 27-28.03.2008 r. – II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa MARATON 2008, „Rachunkowość i finanse w erze globalizacji”, Katedra Rachunkowości UŁ

Zapraszamy do kontaktu!