Zaproszenie od International Banking Institute

Dear ladies and gentlemen!

In September and October 2019 the International Banking Institute will hold a

 

Congress event

“TOURIST ATTRACTOR OF ST. PETERSBURG: EDUCATION AND CULTURE”

 The congress event program includes the following:

 

 

I module of congress event “TOURIST ATTRACTOR

  1. PETERSBURG: EDUCATION AND CULTURE”

International Scientific Conference  “THEATER TOURISM AS A STRATEGY FOR INDUSTRY DEVELOPMENT”

September 28-29th, 2019

 

II module of congress event “TOURIST ATTRACTOR

  1. PETERSBURG: EDUCATION AND CULTURE”

International Scientific Conference

“THE FUTURE: NEW FORMATS, MEANINGS AND ESSENCE OF EDUCATION”

October 24-25th, 2019

 

III module of congress event “TOURIST ATTRACTOR

  1. PETERSBURG: EDUCATION AND CULTURE”

 

International Scientific Conference “TOURISM AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES”

October 28-29th, 2019

 

We invite all the interested experts to participate in the congress event.

More information about the congress event is available at the Research Organization Center of the International Banking Institute.

E-mail:orgcom@ibispb.ru

Phone: +7(812)570-55-04

Address:191023, St. Petersburg, Nevsky Prospect, 60, IBI, Office 418

 

Plik do pobrania

Biała lista podatników VAT

Z dniem pierwszego września 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw[1], która wprowadziła do polskiego porządku prawa elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, wykreślonych z rejestru VAT oraz tych, którzy zostali przywróceni do rejestru. Wykaz powszechnie nazywany jest białą listą podatników VAT. Rejestr jest powszechny i umożliwia sprawdzenie każdorazowo statusu kontrahenta na potrzeby transakcji. Lista poza podstawowymi danym identyfikacyjnymi zawiera również dane numerów rachunków rozliczeniowych podatnika, które zostały wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizującym.

Zmiany zostały dokonane również w ustawie PIT. Znowelizowano brzmienie dotychczasowego art. 14 PIT, dodając odpowiednio ust. 2h i 2i, których regulacje zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r., w myśl których, w przypadku dokonania płatności tytułem zawartej transakcji kupna przez podatników VAT na rachunek rozliczeniowy, niewskazany na białej liście podatników VAT, u podatnika powstanie przychód w dniu zlecenia przelewu, którego wysokość będzie wynosiła wartość płatności dokonanej na rachunek inny niż wykazany w rejestrze. Procedury ustalenia przychodu nie będzie się dokonywało w sytuacji, w której podatnik złoży stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu lub jeżeli płatność wynika z transakcji, która nie wchodzi w zakres obowiązku zawartego w art. 19 PP, wskazującego na obowiązek korzystania z rachunku płatniczego przez przedsiębiorcę, o ile stroną transakcji jest inny przedsiębiorca lub jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza kwotę 15 000,00 zł lub jej równowartość w przeliczeniu na złote. Zgodnie z art. 22p PIT podatnicy wyłączają z grupy kosztów uzyskania przychodów tę część kosztów, za które płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego powyżej kwoty 15 000,00 zł lub w przypadku wcześniejszego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty przekazanej na niewłaściwy rachunek, dokonują odpowiednio zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu, lub jeżeli jest to niemożliwe, zwiększają wartość przychodów. Przepis również nie będzie miał zastosowania w sytuacji zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej transakcji w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Interesującym pozostaje obowiązek powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, ale właściwego dla kontrahenta (wystawcy faktury). W praktyce gospodarczej takie działanie będzie stanowiło ogromne wyzwanie dla podmiotów gospodarczych, które przecież nie prowadzą ewidencji urzędów skarbowych właściwych dla swoich kontrahentów. Nowelizowane przepisy objęto sankcjami dopiero od 1 stycznia 2020 r., wobec tego podatnicy mają trzy miesiące na dokonanie stosownych aktualizacji w odpowiednich rejestrach i zapoznanie się z nową procedurą.

 

 

 

[1]Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

Zapraszamy do kontaktu!