Crime or creative accounting

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcam do lektury artykułu pokonferencyjnego pt. Crime or Creative Accounting While Doing Business, opublikowanego na łamach International Journal of Multidisciplinary Thought (IJMT), Volume 7, No. 1 – kliknij, aby przeczytać

Konieczna zmiana w CEIDG

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przesłaną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
zwracamy się z prośbą o jak najszybsze zweryfikowanie danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o uzupełnienie ewentualnych braków, a także o rozpowszechnienie poniższej informacji wśród doradców podatkowych.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że 19 maja 2018 r. upływa termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy rejestrowali swoją działalność gospodarczą, kiedy podawanie numeru PESEL nie było wymagane i do tej pory go nie uzupełnili.

Przedsiębiorca uzupełnia wpis o numer PESEL w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. W związku z tym, że ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r. termin na uzupełnienie wpisu upływa 19 maja 2018 r. Po tej dacie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis nie będzie zawierał numeru PESEL. Zmianę we wpisie można dokonać za pośrednictwem serwisu ceidg.gov.pl pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2, osobiście w urzędzie miasta lub gminy bądź listownie (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Zapraszamy do kontaktu!